De volgende voorwaarden zijn verbonden aan leveringen en zaken die van toepassing zijn op de bestellingen van ondernemers.

1. Prijs

Alle offertes zijn onderworpen aan verandering tot een geschreven orderbevestiging is ontvangen. De geldige prijslijst is die lijst die actueel is op het moment van afronding van het contract, tenzij een specifieke prijs was afgesproken.

2. Bezwaarsrechten van de koper

De koper verklaart eigenaar te zijn van alle benodigde rechten (eigendom, copyright etc.) op het apparaat, onderdelen of de layouts (“objecten”) die voor hem verwerkt worden en daarom draagt hij als enige de verantwoordelijkheid voor mogelijke schending van die rechten. De koper vrijwaart ons van alle aansprakelijkheid van een derde partij voor schending van rechten in verband met de objecten die door hem geleverd zijn.

3. Levering

a) Verzending wordt gedaan op vrachtinzamelingsbasis voor risico van de koper. De verpakking is berekend op een minimumprijs. Tenzij op schrift vastgesteld door de koper, hebben wij vrije keuze in de manier van verzenden. Leveringen die vertraagd zijn door de verzending, komen niet in aanmerking voor klachten, weigering of korting op de rekening, zelfs niet wanneer het een spoedopdracht of levering betreft en de extra express toeslag was betaald.
b) In het geval dat, anders dan bij a) - wanneer met de koper is overeengekomen dat zij de goederen ophalen, de overhandiging van de orginelen en goederen is geschied zonder het controleren van de authorisatie van de ontvanger door middel van het ophaalbewijs dat op verzoek kan worden gemaakt bij het plaatsen van de order, dan kan schadevergoeding niet verhaald worden op basis van het overhandigen van de goederen aan een onbevoegd persoon, tenzij bewijs van opzet of grove nalatigheid geleverd kan worden.
c) In het geval van een productie van monsters of prototypes (bijvoorbeeld zoals bij de POOL-methode) behouden wij het recht op het leveren van te weinig of te veel producten tot 50 percent vanwege technische redenen. In het geval van bulk-productie van meer dan 10 stuks, kleine tekorten of overschotten zijn branche-gebonden en komen daardoor niet in aanmerking voor klachten of weigering van de producten.

4. Overdracht van risico

Het risico ligt bij de koper, zodra de goederen ons gebouw verlaten.

5. Garantie

a) Zelfs met de grootste voorzorgsmaatregelen zijn kleine afwijkingen in de kwaliteit van het materiaal, kleur, etc. mogelijk. Voor deze reden behouden wij het recht op zulke aanpassingen. Voor werk op schaal zijn de exacte aanpassingen gegarandeerd. Wij behouden het recht op verschillen in maten naar aanleiding van krimpen of uitzetting van het gebruikte materiaal. We zijn aansprakelijk voor late aanpassingen door invloeden van buitenaf (het weer, licht, vochtigheid enzovoort), maar alleen zover deze veroorzaakt zijn door onjuist werk. Werk dat wordt teruggegeven als onbruikbaar door materiaalfouten of een verkeerde bewerking, wordt gratis vervangen. Verdergaande claims voor vervanging zijn uitgezonderd.
b) Schadevergoeding claims naar aanleiding van defecte printplaten of mallen zijn uitgezonderd, tenzij deze het gevolg zijn van opzettelijke kwade bedoelingen of grove nalatigheid. Uitzonderingen hierop zijn schadevergoedingen wegens schending van het leven, lichaam en gezondheid.
c) In het geval van gerechtvaardigde klachten behouden wij het recht om de bestelling opnieuw te maken of om vervangende goederen te leveren. Vervangende bestellingen worden gemaakt binnen de normale levertijd. In het geval van nalatigheden om de aanvullende opdracht te vervullen, kan de koper ervoor kiezen om een korting te eisen of het contract te annuleren.

6. Melding van fouten en gebreken

(Schadevergoeding) bij voor de hand liggende fouten en gebreken wordt alleen overwogen, wanneer onmiddellijk, of binnen acht dagen na levering, een schriftelijke klacht is ontvangen.

7. Behoud van titel

Alle geleverde goederen blijven ons eigendom tot alle vorderingen door de koper zijn voldaan. Bij het combineren van geleverde goeden is de titel behouden aan het nieuwe object.

8. Betaling

Facturen moeten netto betaald worden direct na ontvangst van de goederen, tenzij andere betalingsvoorwaarden zijn overeengekomen.

9. Gerechtsdistrict

De lokatie van de productie en rechtsbevoegdheid is onze bedrijfsvestiging, voor zover de klant een groothandelaar is of in het buitenland gevestigd is.

10. Ongeldigheid

Wanneer aparte leveringen binnen deze voorwaarden ongeldig blijken, zullen de rest van het contract en de overgebleven voorwaarden van kracht blijven. Voor het vervangen van ongeldige leveringen worden regelingen getroffen waarin overeengekomen wordt zo dicht mogelijk bij het gewenste resultaat te benaderen, met in achtneming van de gemeenschappelijke belangen in het contract.